ค่าทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ต้องการคำปรึกษา หรือ ติดต่อประสานงานได้ที่ 094-354-0832 (ตั้ม)

บริการ จัดทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ค่าทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ทางเราบริการ รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี ยื่นภาษีอากร ยื่นประกันสังคม รับตรวจสอบบัญชี ค่าทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทำบัญชีทุกรูปแบบ ให้กับ หจก. บริษัท จำกัด ทั้งขนาด เล็ก และ ขนาด ใหญ่ รวมทั้ง ทำบัญชีให้ บุคคล นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร รับทำบัญชีอิสระ ด้วยบริการที่คุ้มค่า ไม่แพง มีหลากหลาย Package ให้เลือก เหมาะกับ ธุรกิจของท่าน หรือ เหมาะกับ Budget ที่ได้วางไว้ โดยทางเรา ยินดี ให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามได้ ทางช่องทางนี้ :

Line : คลิ๊กที่นี่ หรือ โทรติดต่อ : 064-419-5624

บริการ การทําบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด ค่าทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ทางเราบริการ รับทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด โดยทำให้ ถูกต้อง ตาม พรบ. การจัดสรรที่ดิน รวมถึงการมี อำนาจในการจัดเก็บค่าส่วนกลาสง ( ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และ ค่า สาธารณูปโภค) การจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยให้ ๕ณะ กรรมการบริหารดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของ นิติบุคคลของหมูบ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโด ได้ถูกต้อง และ แม่นยำ ทางเรา จัดทำ บัญชีรายวัน บัญชีเงินสด บัญชีสินค้าคงคลัง ซึ่งมีระบุในเอกสาร อย่างชัดเจน มีการ ปิดบัญชี และ จัดทำงบการเงิน มีการยื่นงบการเงิน เก็บเอกสารอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบบัญชีได้ตลอด

ค่าทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เงินได้ที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษี

นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร นอกจาก จะมีรายได้ จาก ค่าบริการส่วนกลาง ที่จัดเก็บ สมาชิก ในหมู่บ้านจัดสรร แล้ว หากนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร นั้นมีรายได้อื่น ๆ ที่มาจาก บุคคลภายนอก รวมถึง รายได้ที่มาจากสมาชิกใน หมู่บ้านจัดสรรเอง แต่ เป็นรายได้ อื่น ซึ่ง มิใช่รายได้ จาก ค่าบริการส่วนกลาง ดังกล่าว แล้ว จะไม่ได้รับ การยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศ ของ สรรพากร นิติบุคคล ของ หมู่บ้านจัดสรร นั้น จึงมีหน้าที่ต้องนำรายได้อื่น ๆ นั้น มารวมคำนวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล พร้อมทั้ง ยื่นแบบ แสดงรายการภาษีเงินได้ ภายใน หนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา บัญชี และ ฐานภาษี มูลค่าเพิ่ม จากรายได้ค่าบริการที่ไม่ได้รับ การยกเว้นภาษี จะต้องไม่เกิน หนึ่งล้านแปดแสนบาท ต่อปี (นับตามปีปฏิทิน) ตาม ข้อยกเว้นสำหรับกิจการขนาดย่อม แล้ว

กรณี ฐาน ภาษี มีจำนวนเกินกว่า หนึ่งล้านแปดแสน บาท ต่อปี นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร นั้น มี หน้าที่ ต้องขอ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมจัด เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก ฐานภาษีราย ได้ค่าบริการ จัดเก็บจากบุคคลอื่น นำส่ง กรมสรรพากร ภายใน วันที่ 15 ของ เดือน ถัดไป นับจาก เดือนที่ความรับผิดในการเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้นเกิดขึ้น

นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร มี หน้าที่จัดทำ รายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ รายจ่าย ซึ่ง ผู้สอบบัญชี ได้รับรองแล้ว ต่อกรมที่ดิน ในจังหวัด ภายใน 3 เดือน นับแต่ วันสิ้นรอบระยะเวลา บัญชี และ ประกาศรายงาน ดังกล่าว โดยเปิดเผย ให้สมาชิก ของ นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ทราบ โดยทั่วกัน พร้อม ทั้ง จัดทำ บัญชีตามหลักการ บัญชี (ตาม ระเบียบคณะกรรม การจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และ วิธีการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ในการ บำรุงรักษา และ การจัดการสาธารณูปโภค และ การจัดทำบัญชี) แสดง งบรายรับ รายจ่าย ใน แต่ละเดือนเก็บไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงาน ออกหลักฐาน เป็น หนังสือให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง และ มีสำเนาเก็บไว้ อย่างน้อย หนึ่งฉบับ โดยต้องมี รายการอย่างน้อย ดังนี้ ชื่อของสำนักงาน ผู้รับชำระเงิน, วัน เดือน ปี ที่รับเงิน, ชื่อผู้ชำระเงิน, จำนวนเงิน ที่รับชำระทั้ง ตัวเลข และ ตัวอักษร, ข้อความ ที่ ระบุว่า ได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนใด ไว้เป็นการ ถูกต้อง, ข้อความที่ ระบุ ว่าได้มี การรับเงินค่าปรับประจำเดือนใด ไว้เป็นการถูกต้อง (ถ้ามี) และ ลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อม ตราประทับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และ ข้อกำหนด ทางกฎหมาย ในการควบคุม การดำเนินงาน ของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ยังมี ข้อบกพร่อง ที่สมควรนำไปพิจารณา ปรับปรุง และ แก้ไข เพื่อให้ รัดกุม และ สอดคล้อง กับ ธรรมเนียมปฏิบัติ ของ นิติบุคคล ตามกฎหมาย อื่น ๆ เช่น บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ตามประมวลรัษฎากร หรือ นิติบุคคล อาคารชุดตาม พ.ร.บ.อาคารชุด

บทความโดย : www.dailynews.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top